Team 6

Wij zijn team 6, bestaande uit Ismail, Sabria, Dalyn en Eva en werken hard aan een project om door middel van technologie seksuele straatintimidatie tegen te gaan, in opdracht van Gemeente Rotterdam. met ons project willen we met name Bewustwording creëren over het onderwerp Seksueel Straat Intimidatie, en dit al vanaf een jonge leeftijd.

Onderzoek

We zijn gestart met het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek is ontstaan door het gesprek wat we als eerst hebben gevoerd met de opdrachtgever, en hebben vervolgens een aantal stappen doorlopen om het onderzoek te verbreden. Dit allemaal hebben we gedocumenteerd op het Miro bord.

Design Challenge Canvas

Als eerst hebben we het Design Challenge Canvas opgezet. Een Design Challenge beschrijft het probleem dat je tijdens het project gaat oplossen. Met een goede Design Challenge heb je een duidelijk statement over de afbakening van het doel van je ontwerp. In ons geval hebben we het Design Challenge canvas gebruikt om dit op een overzichtelijke manier te kunnen weergeven.

...

Insights & Inspiration

...

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het opdoen van inzichten en inspiratie. Dit helpt met name om nogmaals duidelijk informatie over ons onderwerp te kunnen weergeven op een gestructureerde manier. We hebben een aantal belangrijke inzichten gedaan, hebben gekeken naar de verschillende manieren hoe seksuele straatintimidatie tot een probleem leidt, de budgetten die Gemeente Rotterdam eraan uit wil geven en de uiteindelijke doelen die zij voor ogen hebben. Ook is er uit onderzoek van de EUR gebleken dat de rol van omstanders bij SSI (Seksuele Straatintimidatie) incidenten niet of nauwelijks is verbeterd. Er is ook uit geresulteerd dat er al een trainingsaanbod bestaat voor professionals om de omgang met SSI incidenten te verbeteren.

Deskresearch

Ook hebben we uitvoerig deskresearch gedaan. Hiermee wordt met name bedoeld dat we op het internet zo veel mogelijke waardevolle informatie over ons onderwerp en ideeën zijn op gaan zoeken. We zijn gaan kijken naar de cijfers achter seksuele straatintimidatie bij onder andere het CBS, de (door de gemeente ontwikkelde) StopApp, verschillende onderzoeken vanuit de gemeente zelf, andere mogelijkheden om om te gaan met seksuele straatintimidatie en de verscheiden gevoelens die het slachtoffer kan hebben na geïntimideerd te zijn op straat.

Later in het proces hebben we het onderzoek uitgebreid met onderzoek naar de mogelijkheden binnen een virtual reality ervaring (zowel binnen als buiten het onderwijs), verschillende opties binnen bewegingssensoren en het gebruik van deepfake technieken.

...

Interviews

...

Als laatst binnen het onderzoekende gedeelte hebben we met name gekeken naar het uitvoeren van interviews.Dit met het idee dat we een beter beeld zouden krijgen hoe mensen (zowel slachtoffers, omstanders en daders) zich voelen rondom het onderwerp seksueel straat intimidatie. Het was voor ons erg belangrijk om dit in kaart te brengen, om zo van een vrij uitgebreide en verscheiden groep mensen enige insights te kunnen halen. Ook vroegen we wat de persoon onder straatintimidatie verstaat, wat hij/zij denkt dat zou helpen tegen dit onderwerp en op wat voor manier diegene zou willen dat de dader gestraft zou worden.

Hieruit hebben we meegenomen dat straatintimidatie al op jonge leeftijd begint, men straffen uitdelen vaak wat extreem vind maar wel suggereert dat er betere aanpak moet zijn bij de opvoeding of op scholen. Ook blijkt men boetes maar een tijdelijke oplossing te vinden en hebben voornamelijk slachtoffers aangegeven dat het niet goed aangegeven wordt waar je seksueel straatintimidatie ook echt kan melden, en hebben daarbij het idee dat er uiteindelijk toch niet veel mee gedaan zal worden.

Ontwerpproces

Als team hebben we een aantal stappen moeten doorlopen om tot het uiteindelijke concept te zijn gekomen. Zo zijn we aan de slag gegaan met het opzetten van een ontwerpvraag, het houden van een brainstormsessie en het conceptualiseren door middel van de crazy 4’s methode om het vervolgens om te zetten tot functional moodboards en storyboards. We hebben deze concepten vervolgens op de prototype party met mensen gedeeld en ze zijn van feedback voorzien.

Ontwerpvraag

We zijn gestart met het opstellen van de algemene ontwerpvraag. Deze vraag staat centraal in het proces, als bevestiging waar wij ons concept om heen zijn gaan bouwen. We hebben aan het begin van ons proces een ontwerpvraag opgesteld en hebben die gedurende de periode aangepast tot een waardevolle vraag, met relevantie tot ons eindproduct. De uiteindelijke ontwerpvraag die we willen beantwoorden met ons project is: Hoe kunnen we jongeren op middelbare scholen bewuster maken van seksuele straatintimidatie (SSI) door middel van een interactieve VR ervaring? Met deze vraag in ons achterhoofd zijn we verder gegaan met de vervolgstappen binnen het ontwerpproces.

...

Statement Cards

...

We hebben een aantal statement cards opgesteld. Statement cards zijn cards waarin de insights uit het uitgebreide onderzoek en veldonderzoek naar voren komen. Hierbij worden opmerkingen die uit het onderzoek, de interviews of het veldonderzoek naar boven zijn gekomen opgeschreven. Dit geeft een goed beeld weer van de gedachtes over ons onderwerp seksueel straatintimidatie vanuit mensen uit de omgeving en onze doelgroep.

Ontwerprichtlijnen

Ontwerprichtlijnen zijn een beetje gelijk aan ontwerpcriteria. Dit zijn belangrijke criteria waar er binnen ons ontwerp aan gehouden moet worden om het tot een werkend, relevant en toepasbaar minimal viable prototype te krijgen. De ontwerprichtlijnen lijken in principe best wel veel op de statement cards, maar hierbij worden de bronnen ook duidelijker weergeven. Ook wordt er vanuit de ontwerprichtlijnen gekeken naar de normen waaraan je ontwerp moet voldoen. Wij hebben ontwerprichtlijnen opgezet om ook voor onszelf de belangrijke criteria op een rijtje te hebben.

...

Brainstorm

De brainstormsessie hebben we onderverdeeld in 3 delen. Als eerst hebben we de braindump gedaan, waar we allemaal individueel 10 minuten de tijd hebben genomen om zo veel mogelijk ideeën te genereren om seksuele straatintimidatie mee tegen te gaan.

Vervolgens zijn we gaan kijken naar de meest waardevolle en interessante ideeën, en hebben het vervolgens met de matrixmethode verder uitgewerkt. We hadden hier een zestal aan goede ideeën aan overgehouden, welke we vervolgens met de COCD box hebben gerelateerd aan originaliteit en realiseerbaarheid.

Uit deze COCD box methode hebben we uiteindelijk gekozen om ons met name te focussen op 3 van de ideeën: De hulppaal met wall of shame, de projector op de muur en de simulatie via virtual reality beelden.

...
...
...

Crazy 4's

...

Na het onderzoek en de brainstormsessie zijn we aan de slag gegaan met het conceptualiseren van de ideeën. We hebben gekeken naar de top 6 ideeën die het meest aan zouden sluiten, maar ook het meest haalbaar zouden zijn voor ons als groep om mee aan de slag te gaan. Vervolgens zijn we echt de crazy 4’s uit gaan voeren. Dit houd in dat we 4 minuten hebben en daarin 4 schetsen (proberen te) maken op een variatie van een van de ideeën. We hadden ongeveer 1 minuut de tijd per schets, dus het is met de crazy 4’s methode belangrijk dat je ingaat op main features visualisatie om voornamelijk een beeld te geven hoe je het voor je ziet. Aan het eind zijn we bij elkaar gekomen om de visualisaties te bespreken.

Concepten moodboards

Om onze concepten te visualiseren hebben we moodboards gemaakt. Moodboards lijken op een visualisatie van het concept, gevormd in een collage. Een moodboard bestaat uit herkenbare elementen, maar suggereert ook nieuwe ideeën. Het schept een compleet beeld. In ons geval hebben we voor de tussenpresentaties voor de 3 ideeën die we uit wilden werken moodboards gemaakt. Het moet echt het gevoel geven dat er een beeld wordt gewekt bij degene die naar de moodboards kijkt, zodat hij/zij het gevoel wat we met onze concepten over willen brengen ook echt aankomt.

...

Storyboards

...

Omdat we na de tussenpresentatie met name interesse hadden opgewekt naar 2 projecten, hebben we voor beide concepten storyboards opgesteld. Een storyboard is een reeks plaatjes die de belangrijkste scènes illustreren — hoe de setting eruit zal gaan zien, wie er aanwezig zijn en welke acties er plaatsvinden. We hebben bewust ervoor gekozen deze 2 concepten te visualiseren door middel van storyboards, omdat dit op een gemakkelijke manier aan een gebruiker laat zien welke stappen er door het gehele proces van ons concept genomen moeten worden. Deze storyboards hebben we vervolgens ook tijdens de prototype party weergeven.

...
...

Customer journey

Ook hebben we een customer journey gemaakt. De customer journey is een visuele representatie van de klantreis waarin je alle contactmomenten vastlegt die jouw potentiële klant heeft met jouw organisatie. Dit proces begint bij de oriëntatie van jouw klant tot ná de aankoop van een product of dienst.In ons geval hebben we de reis die de gebruiker moet doorlopen dus zo neergezet zoals wij denken hoe diegene zich zal voelen bij het gebruik van ons concept. Uit het onderzoek is gebleken dat men zich angstig, onzeker en geschrokken kan voelen, maar uiteindelijk wel het bewustzijn over seksueel straatintimidatie ontvangt.

...

Persona's

...

We hebben ook nog een tweetal aan persona’s opgesteld. Een persona is een zeer gedetailleerde omschrijving van een gebruiker van het product. Met behulp van persona’s creëer je ‘echte’ mensen in plaats van algemene doelgroepen die in de praktijk lastig te targeten zijn. In de informatie hebben we een aantal persoonlijke kenmerken verzameld van de “ideale” gebruiker. In ons geval zijn dat dus 2 studenten van de middelbare school.

Door persona’s op te stellen krijg je op een gestructureerde manier een duidelijk beeld van je gebruiker. Omdat wij ons hebben gefocust op middelbare scholieren, zijn ook de bijbehorende kenmerken hierbij erg van belang. Zo hebben onze persona’s naast de bezigheden van school ook tijd nodig met vrienden en vriendinnen, een hobby zoals tekenen en voetballen maar worden ook de angsten duidelijk beschreven, zoals de angst om gepest te worden of het na worden geroepen door jongens op straat.

Concepten Tussenpresentaties

Ons team heeft 2 concepten bedacht tegen seksuele straatintimidatie. Hieronder zie je een kleine uitleg over deze concepten.

...
VR concept

Een interactieve virtual reality ervaring waarbij middelbare scholieren in de schoenen worden gezet van slachtoffers of omstanders van straatintimidatie. Door de scholieren in nagemaakte scenario’s te plaatsen, krijgen ze inzicht over het onderwerp SSI. Tijdens de vr ervaring krijgen zij vraagstukken toegespeeld, waarin ze keuzes moeten maken.

...
Projector concept

Een externe projector ervaring bedoeld om bewustheid en empathie te creëren bij mannen, door hun via een projectiescherm en geluidsfragmenten in de schoenen van slachtoffers van seksuele straatintimidatie te zetten.

Eindproduct

Het eindproduct is dus een interactieve virtual reality ervaring waarbij middelbare scholieren in de schoenen worden gezet van slachtoffers of omstanders van straatintimidatie. Door de scholieren in nagemaakte scenario’s te plaatsen, krijgen ze inzicht over het onderwerp seksuele straatintimidatie. Tijdens de virtual reality ervaring krijgen zij vraagstukken toegespeeld, waarin ze keuzes moeten maken om verder te komen. Naderhand wordt er in groepjes besproken welke keuze ieder heeft gemaakt en waarom. Er zijn meerdere scenario's geschetst waar uiteindelijk gebruik gemaakt van kan worden.

...

Mogelijkheden om verder te werken

we hebben een aantal vervolgstappen opgezet zodat er na het eindigen van onze 10 weken nog aan doorgewerkt kan worden.

Deze doorwerkmogelijkheden zijn: